Strona główna

 „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”   miesięcznik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest czasopismem o ponadczterdziestoletniej tradycji. W skład jego Rady Redakcyjnej i Naukowej wchodzili i wchodzą znani badacze, specjaliści w zakresie różnych dziedzin medycznych.

Czasopismo zamieszcza artykuły informacyjne z życia Uczelni, a także prace mające charakter poglądowy i przeglądowy, z zakresu medycyny, farmacji, biologii i dziedzin pokrewnych, oraz nawiązujące do dydaktyki i wychowania. Misją miesięcznika jest również kultywowanie pamięci o dziejach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz osobach, które przez lata go tworzyły.

Pismo jest adresowane do pracowników naukowych, personelu medycznego i studentów WUM, a także innych uczelni medycznych w Polsce, klinicystów województwa mazowieckiego i pracowników jednostek naukowo-badawczych podległych Ministerstwu Zdrowia.

Wszystkich przedstawicieli Społeczności Akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zachęcamy do współpracy z naszym miesięcznikiem!