Jesteś tutaj

(1) 2006

Wersja PDF

1/2006, SPIS TREŚCI
Od redakcji
Jakub Gołąb
Od redakcji 2
Krzysztof Włodarski
Kolęda przełomu wieków 3
Krzysztof Włodarski
Kolęda na koniec wieku 3
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie
Wręczenie dyplomów na II Wydziale Lekarskim
Leszek Pączek - Słowo Rektora 4
Maciej Karolczak - wystąpienie Dziekana 6
Dyplomy dla absolwentów I Wydziału Lekarskiego
Wybory Rektora AM
Leszek Pączek - Słowo Rektora 9
Marek Krawczyk - wstąpienie Dziekana 11
Mateusz Śpiewak - teraz wiemy więcej
Telemedycyna i zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w medycynie - streszczenia prazentacji
Henryk Skarżyński, Przemysław Rudowski, Krzysztof Kochanek, Paweł Kochanowicz
Zastosowanie metody e-learningu w kształceniu ustawicznym lekarzy otolaryngologów, audiologów i foniatrów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu 13
Bogdan Ciszek, Adam Koleśnik, Leopold Bakoń, Jacek Krysztofik, Wojciech Glinkowski
Postępy teleedukacji w nauczaniu anatomii 15
Artur Przelaskowski
Telemedyczne metody wspomagania dignostyki 15
Robert Rudowski, Marcin Grabowski, Janusz Sierdziński, Filip Szymański
System telekardiologiczny dla pacjentów z Ostrymi Zespołami Wieńcowymi w rejonie Mazowsza 16
Artur Wojciechowski, Jan Świątkowski, Wojciech Glinkowski, Marek Gołębiowski, Andrzej Górecki
Zastosowanie spiralnej tomografiikomputerowej w ocenie zrostu kostnego 17
Jarosław Żyłkowski, Andrzej Marchel
Wspomaganie trójwymiarowej diagnostyki obrazowej w ortopedii i neurochirurgii 28
Ireneusz Wojtkowski, Wojciech Glinkowski
Aplikacja mobilna wspomagająca rutynową pracę lekarza medycyny sportowej 18
Paweł Kowalczyk
Rozwiązania techniczne w teleradiologii 19
Łukasz Czekierda, Maciej Wolański
System TeleDICOM - nowoczesne, interaktywne telekonsultacje medyczne 20
Jan Bokszczanin
Rentgenografia cyfrowa jako narzędzie telemedycyny 20
Grudniowy Senat 22
Marek Jakóbisiak
„Polskie piekło”, a nowa lokalizacja Zakładu Immunologii 24
Nauka
Streszczenie pracy habilitacyjnej 25
Agnieszka Pietrosiuk
Lithospermum canescens (Michx) Lehm: Alkaloidy pirolizydynowe i pochodne szikoniny, mikrorozmnażanie, korzenie transfomowane, właściwości biologiczne 25
Streszczenia prac doktorskich 27
Alicja Baranowska
Ocena wyników leczenia zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku szyjnym z zastosowaniem sztywnych wszczepów krążków międzykręgowych 27
Fathi Ashamiss
Enzymatyczne i nieenzymatyczne markery nowotworowe w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego 28
Lek. Marcin Grabowski
Integracja skal ryzyka i czynnika natriuretycznego typu B w systemie ekspertowym dla ostrych zespołów wieńcowych 29
Dorota Jurkiewicz
Identyfikacja i charakterystyka mutacji w genie JAG1 u chorych z zespołem Alagille'a 30
Beata Kamińska
Synteza oraz badanie właściwości biologicznych estroimidowych i imidowych pochodnych kwasu ftalowego 30
Krzysztof Milczarek
Rozwarstwienie aorty zstępującej - ocena za pomocą metod obrazowych 31
Piotr Obuch-Woszczatyński
Porównawcze badania szczepów Bacteroides fragilis wytwarzających enterotoksynę, izolowanych w Polsce i w innych krajach 32
Marcin Antoni Siciński
Wpływ umiarkowanej hiperwentylacji na głębokość anestezji wywołanej dożylnym wlewem propofolu u chorych poddawanych operacjom wewnątrzczaszkowym 33
Maciej Krzysztof Sosnowski
Nowe metody syntezy jodoarenów przy użyciu technik konwencjonalnych, bądź wspomagane promieniowaniem mikrofalowym 33
Agnieszka Sulikowska
Analiza nosicielstwa nosogardłowego Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza i Moraxella catarrhalis u zdrowych dzieci do 5 roku życia 34
Agnieszka Zwolinska
Rola nadnerczowo-nerkowego krążenia wrotnego w ostrym niedokrwieniu nerki 35
Paweł Andruszkiewicz
Analiza postaw lekarzy wobec decyzji o wszczęciu lub zaniechaniu czynności resuscytacyjnych w szpitalu klinicznym 35
Marcin Ciechomski
Blokada nerwu zasłonowego w urologii – modyfikacjapostępowania 36
Tomasz Grądalski
Ocena wpływu intensywnej fazy kompleksowego leczenia>fizjoterapeutycznego na obrzęk chłonny po mastektomii z powodu raka piersi 37
Michał Kabacyj
Leczenie rekonstrukcyjne pozapalnych zniekształceń stawu kolanowego u dzieci i młodzieży 37
Dorota Piekutowska-Abramczuk
Badania nad udziałem mutacji SURF1 w patogenezie zespołu Leigha w populacji polskiej 38
Obrony prac doktorskich 39
Nominacje
Prof. dr hab. Andrzej Kokoszka 40
Komunikaty 47