Jesteś tutaj

(11) 2004

Wersja PDF

11/2004, SPIS TREŚCI
Od redakcji 4
S. Kruś
Prawdy, półprawdy, nieprawdy 4
Z życia Akademii Medycznej w Warszawie 5
Akademia Medyczna swoim zasłużonym 5
J. Piekarczyk
Słowo Rektora na uroczystym posiedzeniu Senatu AM w Warszawie 5
Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia 13
J. Piekarczyk
Wystąpienie Rektora podczas otwarcia oddziału pooperacyjnego w CSK
Etyka 14
E. Barciszewska
Etyka a praktyka 14
Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje 16
A. Górski
Etyka badań klinicznych - bieżące problemy i perspektywy 23
T. Tołłoczko
Ius est quod iustum est - prawem jest to co prawe 28
J. Bień
Etyka w nowoczesnym kształceniu położnych na Wydziale Nauki o zdrowiu AM 30
Nauka 34
M. Kielar
Badania nad dynamiką zmian stężeń wybranych cytokin angiogennych podczas leczenia chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych 34
M. Shaher Said Othman
Ocena wyników leczenia wieloodłamowych, śródstawowych złamań nasady dalszej kości piszczelowej 40
K. Badowska-Rosłonek
Synteza pochodnych cukrowych i aminocukrowych Indolo[2, 3-B]chinolin o spodziewanym działaniu cytotoksycznym 43
Obrony prac doktorskich 43
Dydaktyka 45
J. St. Gielecki, B. Syc, W. Ruszowski, L. Prudło
Interaktywny Egzamin Testowy - struktura testowej bazy danych i zasady jej wykorzystywania 45
Nominacje 51
Prof. dr hab. Piotr Fiedor 51
Pro memoria 53
R. Rudowski
Prof. dr hab. Wiesław Tysarowski 53
Komunikaty 54