Jesteś tutaj

O MDW

O czasopiśmie

Czasopismo „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” jest oficjalnym periodykiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ma już ponad 45-letnią tradycję, jego pierwotna nazwa brzmiała „Biuletyn Akademii Medycznej w Warszawie”, a pierwszym redaktorem naczelnym był dr hab. Jerzy Majkowski. Od początku powołania do istnienia periodyk przeznaczony był dla pracowników Uczelni i rozprowadzany wśród jednostek i zakładów Uniwersytetu. Wówczas podstawowymi zagadnieniami pojawiającymi się na łamach czasopisma były aktualne problemy z życia Uczelni, a zwłaszcza sprawy związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą, naukową, organizacyjną, społeczną.


W numerze pierwszym „Biuletynu” z 1969 roku znalazło się słowo wstępne JM Rektora prof. Bolesława Górnickiego, który pisał m.in. „Wydając Biuletyn Akademii Medycznej w Warszawie zdajemy sobie dokładnie sprawę, że publikacja ta bierze na siebie obowiązek nie tylko prawidłowej informacji o ważniejszych faktach zachodzących w życiu uczelni, ale również otwiera możliwości dyskusji o kierunkach pracy i wszystkich problemach dotyczących tej największej szkoły medycznej w Polsce”

We współczesnych realiach doby internetu, zarówno pisma akademickie, jak i każde pismo drukowane, musi wyjść naprzeciw coraz większej ilości informacji, docierającej do odbiorcy kanałami cyfrowymi w coraz szybszy i zmasowany sposób. Szybkość dostarczania informacji oraz jej ilość sprawia, że pisma drukowane przestały pełnić funkcję podstawowego medium do przekazywania aktualnych informacji, zadanie to przejął internet, a w przypadku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - witryna www.wum.edu.pl

Współcześnie zmienia się funkcja informacyjna magazynu. Periodyki akademickie przestają być witryną, na której znajdują się najświeższe i aktualne informacje z życia Uczelni, a bardziej starają się być platformą do dialogu i spotkań całej społeczności akademickiej, miejscem, gdzie znajdziemy komentarz na temat bieżących wydarzeń czy uzupełnimy swoją wiedzę na tematy pojawiające się na stronie internetowej.

Trójczłonowa nazwa magazynu „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” zmusza do takiego redagowania periodyku, aby spełniał on kryteria nałożone przez wydawcę, czyli Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Medycyna

Wśród podstawowych zadań stojących przez periodykiem są promocja nauki, w tym projektów badawczych, w których bierze udział Warszawski Uniwersytet Medyczny, promocja wybitnych studentów i doktorantów, propagowanie wśród społeczności akademickiej osiągnięć młodych naukowców. W magazynie pojawiają się zatem rozmowy ze studentami, doktorantami, pracownikami naukowymi, zdobywcami grantów naukowych - na temat ich osiągnięć naukowych, zainteresowań badawczych, planów naukowych na przyszłość.

Pragniemy także, aby łamy czasopisma „MDW” były otwarte dla każdego, zarówno studenta, jak i pracownika naukowego, kto chciałby opublikować swoją pracę naukową. Przede wszystkim jednak chcielibyśmy, aby „MDW” było miejscem, gdzie nasi studenci i przyszli naukowcy otrzymają możliwość publikacji swoich pierwszych prac naukowych.

Dydaktyka

Wraz ze zmianami wynikającymi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, bardzo ważna stała się kwestia krzewienia i propagowania nowego modelu nauczania i uczenia się, zgodnego z zasadami systemu bolońskiego. Dlatego też na łamach „MDW” pojawiają się teksty służące bliższemu poznaniu zmian zachodzących w tej materii – dzięki współpracy z Biurem Zarządzania Jakością Kształcenia WUM oraz Zakładem Dydaktyki i Efektów Kształcenia chcemy wyjść naprzeciw tym wszystkim, dla których podnoszenie jakości kształcenia na naszej Uczelni jest sprawą priorytetową.

Osiąganiu coraz lepszych wyników w jakości kształcenia służy także prezentowanie analiz wyników ankiet dydaktycznych, egzaminów studenckich czy innych form aktywności studentów. 

Wychowanie

„Medycyna Dydaktyka Wychowanie”  to także platforma integracji pokoleniowej całej społeczności naszego Uniwersytetu, otwarta dla każdego, niezależnie od wieku i stopnia naukowego oraz rodzaju studiów (zarówno polskojęzyczne, jak i English Division). Dzięki temu, że w każdym numerze „MDW” znajduje się głos różnych pokoleń, wiemy, że Uczelnia żyje i rozwija się.

Jednak rozwój Uczelni i patrzenie w przyszłość nie może odbywać się w oderwaniu od przeszłości. Dlatego „MDW” jest także miejscem kultywowania pamięci i tradycji naszej Alma Mater, pielęgnowania wspomnień o początkach nauczania medycyny warszawskiej, ale też wspomnień o osobach – wybitnych medykach, którzy na przestrzeni lat mieli wielki wpływ na budowanie prestiżu i pozycji naukowej naszego Uniwersytetu.

Ten zabieg patrzenia w przeszłość ma podstawowy cel: bez pamięci i kultywowania historii naszej Uczelni trudno będzie zachować i pielęgnować przyszłym pokoleniom etos uniwersytecki, piękne i niepowtarzalne obyczaje akademickie zapoczątkowane ponad 200 lat temu.