Jesteś tutaj

Zespół redakcyjny

Czasopismo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE
ISSN 0137-6543

Zespół redakcyjny:

Redaktor Naczelny - Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel  

Z-ca Redaktora Naczelnego - Z-ca Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw - dr Anna Staniszewska

Sekretarz Redakcji: mgr Marta Wojtach - Dyrektor Biura Prasowego - Rzecznik Prasowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Redaktorzy:mgr Cezary Ksel, mgr Kamilla Walczak

Projekt graficzny, DTP: Maja Sosnowska

Zdjęcia: Dział Fotomedyczny WUM - Michał Teperek; Wanda Widomska; Jarosław Oktaba; Tomasz Jędrzejewski

Druk: Dział Redakcji i Wydawnictw 

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Warszawskiego Uniwersytetu Medyczny


Prawa autorskie zastrzeżone.

Żadna część publikacji nie może być powielana bez zgody Wydawcy.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów.